Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

1. Všeobecné ustanovenia

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj školení, kurzov, koučovania, najmä v oblasti osobného rozvoja a tzv. mäkkých zručností za odplatu a to vo forme buď osobnej (prezenčné kurzy ) alebo online cez aplikácie. Kúpnu zmluvu obe strany uzatvárajú prostredníctvom webovej stránky www.sarvasova.sk. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je kupujúci upozornený pred uskutočnením objednávky a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup vzdelávacích kurzov, školení, koučovania zverejňovaných na webovej stránke www.sarvasova.sk. Kupujúcim resp. objednávateľom je každý návštevník, ktorý prostredníctvom webovej stránky www.sarvasova.sk vytvoril registráciu alebo objednávku. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na www.sarvasova.sk.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je  PhDr. Kvetoslava Sarvašová – HR4U,  Idanská 41, 040 11 Košice, IČO 33593469 , DIČ: 1024243737, zapísaná v Živnostenskom registri č.802 – 3488 Okresného úradu Košice.

Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – fyzickou osobou, neupravené vo Všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 102/2014 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom č. 513/1991 zb. v znení neskorších práv, predpisov.

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj služby – školení,  kurzov, koučovania  (prezenčných aj online kurzov a koučingov)   predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. . Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail objednávateľa bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky ako aj všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky (dátum a miesto realizácie školenia alebo kurzu, koučingu a prípadné doplňujúce informácie). Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.

Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje rezervovať kupujúcemu miesto na zakúpenému kurze alebo školení a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu školenia, kurzu , koučingu podľa ceny, ktorá je uvedená ku každému kurzu, školeniu, koučingu na stránke www.sarvasova.sk.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s VOP pre nákup na webovej stránke www.sarvasova.sk a že s nimi súhlasí. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu prostredníctvom webovej stránky, e mailu, aplikácií ako aj telefonicky. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky a zároveň súhlasom s VOP. Predávajúci je povinný uskutočniť osobné alebo online stretnutie v dohodnutom termíne dodania služby.

3. Základné podmienky kurzu MBSR

Pri 8-týždňovom kurze MBSR (prezenčnou alebo online formou) je okrem Prihlášky na kurz súčasťou aj Vstupný dotazník. Súčasťou dotazníka sú aj otázky týkajúce sa zdravotného a psychického stavu účastníka a súhlas s podmienkami kurzu. Pri účastníkoch 8-týždňového kurzu MBSR, ktorí sú v starostlivosti psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra, sa vyžaduje aj písomný súhlas psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra s absolvovaním kurzu MBSR.

8-týždňový kurz nie  je náhradou psychoterapie ani liečby akýchkoľvek zdravotných problémov. Predávajúci nestanovuje diagnózu, neposkytuje zdravotné odporúčania ani liečbu. Kurz MBSR nie je ani terapiou, hoci môže mať trapeutické účinky. Účastník 8-týždňového kurzu preberá plnú zodpovednosť za priebeh kurzu a zároveň potvrdzuje,  že bude vykonávať iba aktivity a fyzické cvičenia podľa pokynov, ktoré podporujú a neohrozujú jeho zdravie a fyzickú a psychickú pohodu. V prípade akýchkoľvek psychických alebo zdravotných problémov, ktoré by sa vyskytli počas priebehu kurzu, bude účastník ihneď informovať lektora kurzu, ako aj svojho ošetrujúceho psychológa, psychoterapeuta alebo psychiatra.  V prípade, že sa vyskytne zdravotný alebo psychický problém, bude kurz pre účastníka ukončený, alebo posunutý na ďalší kurz. PhDr. Kvetoslava Sarvašová – HR4U ako lekor kurzu nezodpovedá za žiadne zdravotné a psychické problémy, ktoré by sa mohli počas kurzu vyskytnúť.

Každý účastník kurzu MBSR si je vedomý, že počas 8 týždňového kurzu MBSR v prezenčnej či online forme pracujeme s pocitmi v tele, myšlienkami a emóciami, ktoré sa objavia v prítomnom okamihu, ktoré môžu vyvolať  zdravotný problém, najmä u pacientov, ktorí sa trpia psychickými, duševnými a emočnými problémami. Z tohto dôvodu je nutný súhlas psychoterapeuta, psychiatra alebo psychológa. Zároveň si je každý účastník vedomý, že kurz nerieši žiadne traumy z minulosti a nenahrádza psychoterapiu. V niektorých prípadoch však môže byť psychoterapeutom odporúčaný.

4. Cena produktov, faktúry

Cena školenia alebo kurzu  je uvedená na stránke www.sarvasova.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je konečná . Kupujúci je viazaný cenou uvedenou na stránke www.sarvasova.sk v momente vykonania nákupu či registrácie. Predávajúci nie je platcom DPH. Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru a po realizácii školenia, kurzu, koučingu, čiže po uskutočnení zdaniteľného plnenia, daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o zaplatení a daňový doklad.

5. Forma a spôsob platby

Objednávateľ obdržanú zálohovú faktúru uhradí prostredníctvom bankového prevodu vo svojej banke. Bankový prevod trvá 2-3 pracovné dni v prípade platby v slovenskej banke. Po pripísaní platby na účet obdrží objednávateľ potvrdenie o úhrade na email, pod ktorým uskutočnil objednávku.
V prípade on-line kurzov alebo prístupu do členskej sekcie, objednávateľ po odoslaní záväznej objednávky obdrží zálohovú faktúru, ktorú uhradí prostredníctvom bankového prevodu vo svojej banke. Bankový prevod trvá 2-3 pracovné dni v prípade platby v slovenskej banke. Po pripísaní platby na účet obdrží objednávateľ prístupové / prihlasovacie údaje do členskej sekcie.

Daňový doklad obdrží objednávateľ v deň realizácie kurzu alebo školenia emailom. Vzhľadom na to, že email môže zapadnúť aj do časti SPAMU, v  prípade, že objednávateľ neobdrží email s daňovým dokladom, má právo si o neho požiadať. Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu kópiu daňového dokladu.

6. Poskytnutie služby

Predávajúci sa zaväzuje rezervovať kupujúcemu miesto na školení alebo kurze a poskytnúť kupujúcemu školenie alebo kurz v zmysle objednávky  a špecifikácií kurzu alebo školenia, ktoré sú uvedené stránke www.sarvasova.sk

V prípade on-line kurzov a prístupu do členskej sekcie, sa predávajúci zaväzuje dodať kurz v elektronickej podobe a to formou prihlasovacích údajov (login a heslo) do členskej verzie, kde je zakúpené školenie umiestnené v podobe audio / video kurzu, alebo audio / video nahrávok. Zaslanie prihlasovacích údajov sa uskutoční ihneď po pripísaní uhradenej čiastky za kurz v banke predávajúceho.

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu. Ak sa kupujúci nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť kurzu, môže si uplatniť uhradený kurz v inom termíne, ktorý je v ponuke na stránke www.sarvasova.sk.

  1. V prípade, že sa účastník nemôže zúčastniť zakúpenej a uhradenej služby a chce ju stornovať, je povinný kontaktovať predávajúceho písomne – emailom na adresu mindfulness.kosice@gmail.com
  2. Pokiaľ kupujúci nahlási túto skutočnosť  viac  ako 3 kalendárne dni pred uskutočnením služby zo závažných dôvodov (PN, zhoršenie psychického alebo zdravotného stavu a pod.), bude mu vystavený dobropis a vrátených 100% z uhradenej sumy.
  3. Pokiaľ sa účastník nezúčastní dohodnutého termínu, bude mu naúčtovaný storno poplatok 100% z ceny služby. V prípade absencie zo strany účastníka na nejakej časti MBSR kurzu, či už v prezenčnej alebo online forme nevzniká nárok na náhradný termín a pri ukončení celkovej účasti v priebehu kurzu nevzniká nárok na vrátenie peňazí bez ohľadu na dôvody.
  4. V prípade on-line kurzu nie je možné odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu.V prípade koučovacieho rozhovoru môže byť termín zrušený alebo presunutý do 48 hodín pred dohodnutým termínom a to bez storno poplatku. V prípade zrušenia termínu v deň konania alebo v prípade nezrušeného a neuskutočneného temínu bude účtovaný storno poplatok vo výške 100%.

Toto ustanovenie platí pre všetky ponúkané služby.

8. Autorské práva  – Copyright

Kupujúci berie na vedomie, že dodávané produkty sú predmetom duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami, ktoré patria spoločnosti PhDr. Kvetoslava Sarvašová – HR4U. Zmluvou medzi kupujúcim a predávajúcim nedochádza k žiadnemu prevodu práv duševného vlastníctva. Všetky materiály (prezentácie, skriptá, manuál účastníka, nahrávky vedených meditácií, záznamové hárky, pracovné zošity, obsah videí), ktoré obdrží účastník kurzov, podliehajú autorským právam PhDr. Kvetoslavy Sarvašovej , ktorá poskytuje školenia, kurzy, programy Mindfulness a kurz MBSR ako aj koučovacie rozhovory a prevádzkuje webovú stránku ww.sarvasova.sk. Autorské práva k materiálom kurzu MBSR boli udelené PhDr. Kvetoslave Sarvašovej   ako kvalifikovanej lektorke Mindfulness MBSR autorizovanou školou Mindful Academy Solterreno.

Je zakázané distribuovať tieto materiály tretím osobám, ako aj použiť na vlastné kurzy. Absolvovanie kurzov, školení, workshopov a najmä 8-týždňového kurzu MBSR neoprávňujú účastníkov viesť kurzy Mindfulness a vyučovať program MBSR. Podľa medzinárodných pravidiel Asociácií Mindfulness MBSR môžu viesť kurzy MBSR len kvalifikovaní lektori s oprávnením a vzdelaním získaným v niektorej z akreditovaných Mindfulness škôl, ktoré sa aktuálne nachádzajú iba v zahraničí.

9. Ochrana osobných údajov

PhDr. Kvetoslava Sarvašová – HR4U sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke,  sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu.
Kupujúci dobrovoľným vyplnením svojich osobných údajov súhlasí so spracovaním týchto údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (GDPR).

Poskytnutie vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie ponúk, informácie o službách emailom a spravovanie spoločnej komunikácie.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať; Vašu žiadosť o odvolanie pošlite na e-mailovú adresu: info@sarvasova.sk alebo na adresu : PhDr. Kvetoslava Sarvašová, Idanská 41, 040 11 Košice. Rovnako na týchto adresách môžete získať odpovede na vaše otázky. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje z našej databázy vymazané.

V prípade spolupráce s tretími stranami (spracovanie účtovníctva a iné administratívne úkony) sú tieto tretie strany zmluvne viazané mlčanlivosťou.

Kompletná špecifikácia podmienok

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (GDPR).

Správca

Správcom je PhDr. Kvetoslava Sarvašová – HR4U, Idanská 41, 040 11 Košice, Slovensko, IČO: 33593469, DIČ 1024243737:  v zastúpení  PhDr. Kvetoslava Sarvašová. PhDr. Kvetoslava Sarvašová – HR4U so sídlom Idanská 41, 040 11 Košice, v zastúpení PhDr. Kvetoslava Sarvašová prevádzkuje a spravuje webovú stránku www.sarvasova.sk. Osobné údaje spracováva spolu so správcom, čo znamená že spolu určuje, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a zároveň vyberá prípadných ďalších spracovávateľov a externých dodávateľov služieb, ktorí so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje pre informácie v súvislosti  so spracovávaním osobných údajov sú: email: info@sarvasova.sk a telefón 0904 703 471, na ktoré sa môžete kedykoľvek v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 16,00  obrátiť.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
– budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,
– plním podľa článku 13. GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
– umožním a budem vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa fakturačná a dodacia, telefónne číslo, e-mail nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy (odoslanie zálohovej faktúry a daňového dokladu, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom objednávky a poskytnutí / realizácii služby). V kontaktných formulároch potrebujeme tel. číslo a e-mail na spätné kontaktovanie potenciálneho zákazníka.

Fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Iba na základe Vášho súhlasu môžem využiť Vaše fotografie, referencie, spätné väzby a iné podobné informácie, a to do doby, kým súhlas sami neodvoláte.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu zákonom stanovených premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom má prístup iba PhDr. Kvetoslava Sarvašová.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnoho práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@sarvasova.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám v lehote 10 dní predložíme, aké Vaše osobné údaje spracovávame a ich dôvod

Ak sú Vaše osobné údaje neaktuálne, alebo príde k akejkoľvek zmene, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 10 dní.

Právo na výmaz. Vašim ďalším právom je právo na výmaz. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli napraviť  prípadné neúmyselné pochybenia.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich iba na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši pracovníci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na web stránke www.sarvasova.sk Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade zmeny VOP sa proces nákupu riadi podľa VOP, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim zverejnené na stránke predávajúceho.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa  25.8.2020.

PhDr. Kvetoslava Sarvašová – HR4U