Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

PhDr. Kvetoslava Sarvašová – HR4U sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných údajov, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke,  sú nevyhnutné pre vystavenie daňového dokladu.
Kupujúci dobrovoľným vyplnením svojich osobných údajov súhlasí so spracovaním týchto údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (GDPR).

Poskytnutie vašich osobných údajov je vždy dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť u nás spravované a evidované na základe právneho dôvodu (zmluvný vzťah, fakturačné údaje a pod.) a/alebo na základe vami udeleného súhlasu, a to na účely ako je posielanie ponúk, informácie o službách emailom a spravovanie spoločnej komunikácie.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať; Vašu žiadosť o odvolanie pošlite na e-mailovú adresu: info@sarvasova.sk alebo na adresu : PhDr. Kvetoslava Sarvašová, Idanská 41, 040 11 Košice. Rovnako na týchto adresách môžete získať odpovede na vaše otázky. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje z našej databázy vymazané.

V prípade spolupráce s tretími stranami (spracovanie účtovníctva a iné administratívne úkony) sú tieto tretie strany zmluvne viazané mlčanlivosťou.

Kompletná špecifikácia podmienok

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR (GDPR).

Správca

Správcom je PhDr. Kvetoslava Sarvašová – HR4U, Idanská 41, 040 11 Košice, Slovensko, IČO: 33593469, DIČ 1024243737:  v zastúpení  PhDr. Kvetoslava Sarvašová. PhDr. Kvetoslava Sarvašová – HR4U so sídlom Idanská 41, 040 11 Košice, v zastúpení PhDr. Kvetoslava Sarvašová prevádzkuje a spravuje webovú stránku www.sarvasova.sk. Osobné údaje spracováva spolu so správcom, čo znamená že spolu určuje, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, po akú dlhú dobu a zároveň vyberá prípadných ďalších spracovávateľov a externých dodávateľov služieb, ktorí so spracovávaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje pre informácie v súvislosti  so spracovávaním osobných údajov sú: email: info@sarvasova.sk a telefón 0904 703 471, na ktoré sa môžete kedykoľvek v pracovných dňoch v čase od 8,00 – 16,00  obrátiť.

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:
– budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnení zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udeleného súhlasu,
– plním podľa článku 13. GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
– umožním a budem vás podporovať pri uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):
Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa fakturačná a dodacia, telefónne číslo, e-mail nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy (odoslanie zálohovej faktúry a daňového dokladu, zaslanie potvrdenia o objednávke, komunikácia s vami ohľadom objednávky a poskytnutí / realizácii služby). V kontaktných formulároch potrebujeme tel. číslo a e-mail na spätné kontaktovanie potenciálneho zákazníka.

Fotografická dokumentácia, referencie, živé akcie, workshopy

Iba na základe Vášho súhlasu môžem využiť Vaše fotografie, referencie, spätné väzby a iné podobné informácie, a to do doby, kým súhlas sami neodvoláte.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu zákonom stanovených premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovávaniu.

Predanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom má prístup iba PhDr. Kvetoslava Sarvašová.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte mnoho práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu info@sarvasova.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám v lehote 10 dní predložíme, aké Vaše osobné údaje spracovávame a ich dôvod

Ak sú Vaše osobné údaje neaktuálne, alebo príde k akejkoľvek zmene, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že ich spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov, alebo účel spracovania. (Napr. odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení).

Právo na prenositeľnosť. Ak by ste chceli svoje osobné údaje zobrať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám informácie pošleme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 10 dní.

Právo na výmaz. Vašim ďalším právom je právo na výmaz. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systémov všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 10 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady v lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli napraviť  prípadné neúmyselné pochybenia.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení. E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe oprávneného záujmu. Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich iba na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maili.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši pracovníci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.