OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť PhDr. Kvetoslava Sarvašová  – HR4U so sídlom Idanská 41, Košice , IČO 33593469 ( ďalej len prevádzkovateľ ) spracúva osobné údaje poskytnuté jej dotknutými osobami prostredníctvom webovej stránky www.sarvasova.sk v súlade s ustanoveniami zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ). Prevádzkovateľ spracováva osobné  údaje dotknutých osôb, ktoré mu boli poskytnuté prostredníctvom jeho webovej stránky prihlasovania na kurzy , nákupu služby ,  konzultácií v rozsahu : meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie , adresa sídla alebo trvalého pobytu, fakturačná adresa. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v informačnom systéme s názvom HR4U.
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre komunikáciu so zákazníkom a v prípade poskytnutia služby –  vzdelávacieho kurzu, poradenstva v oblasti ľudských zdrojov a následnej fakturácie za poskytnuté služby . Od dotknutej osoby (fyzickej či právnickej) sa budú vyžadovať len také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
Dotknutá osoba udeľuje týmto  spoločnosti PhDr. Kvetoslava Sarvašová  – HR4U tento súhlas na dobu neurčitú objednaním  služby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou na emailovú adresu  spoločnosti. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby spracovávateľovi a údaje budú následne vymazané.
Vyhlásenie prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať dôvernosť dát dotknutých osôb, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v kontaktných a prihlasovacích formulároch,  sú nevyhnutné pre identifikáciu klienta. Budú používané k potrebným účtovným operáciám, na vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami. Vaše detailné osobné dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
Súhlas registrujúceho záujemcu:
Vyplnením webového formulára registrovaný súhlasí so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, miesto trvalého pobytu alebo sídla alebo iná fakturačná adresa, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z., a to na obdobie do odvolania súhlasu. Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu prevádzkovateľ zasielal informácie o pripravovaných akciách a prípadnej ponuke svojich obchodných partnerov.
Košice,